Stel je vraag Stuur een e-mail Inloggen

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Almotion

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden:
de onderhavige Algemene Voorwaarden van Almotion.

Almotion:
De besloten vennootschap Almotion B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09114908.

Dag:
kalenderdag.

Koper:
de partij die een overeenkomst is aangegaan met Almotion. Onder
Koper wordt zowel verstaan de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument) als de natuurlijke persoon/rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf.

Offerte:
een schriftelijke of elektronische aanbieding van Almotion aan Koper.

Overeenkomst:
de overeenstemming tussen Koper en Almotion blijkend uit een akkoord.

Product:
door Almotion te leveren goederen aan Koper.

Artikel 2 Geldigheid en bekendmaking

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst die tussen Almotion en Koper tot stand komt.

2.2 De door Koper gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden door Almotion nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Almotion waarvoor Almotion gebruik maakt van derden voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2.4 In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum die vermeld staat op de offerte.

3.2 Indien de offerte is gebaseerd op door Koper verstrekte maten en gegevens, is Almotion gerechtigd de prijzen in de Offerte en/of Overeenkomst aan te passen indien deze gegevens onjuist zijn.

3.3 De door Almotion uitgebrachte aanbieding, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Almotion, ook indien daarvoor kosten in rekening gebracht. Koper staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Almotion wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3.4 Almotion behoudt zich het recht om werkzaamheden uit te besteden aan derden.

3.5 De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen of door aanvang van de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door Almotion.

3.6 Wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden met expliciete instemming van Almotion.

Artikel 4 Ontwerpen, monsters en producten

4.1 De door Almotion verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, monsters, stalen en modellen blijven eigendom van Almotion.

4.2 Indien door Almotion een staal, monster of model is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het staal, monster, model of voorbeeld afwijken. Koper kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 5 Prijzen, betalingen en condities

5.1 Prijzen in Offertes en Overeenkomsten zijn in Euro’s en exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders uit de Offerte of Overeenkomst blijkt.

5.2 Koper is, behoudens afwijkende afspraken in de Overeenkomst, gehouden het gehele overeengekomen bedrag uiterlijk te voldoen:

 • binnen 30 dagen na levering van het Product op voorwaarde dat de kredietverzekering
  goedkeuring heeft gegeven;
 • Vóór levering van het Product indien de kredietverzekering geen goedkeuring heeft gegeven.

5.3 Indien Koper in gebreke blijft te betalen binnen in het vorige lid (of in de Overeenkomst opgenomen) gestelde termijnen, is Koper direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 2% per maand tot de voldoening van de gehele factuur, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

5.4 Ten laste van Koper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Almotion als gevolg van de niet- of niet tijdige nakoming door Koper van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten voor vorderingen tot en met 25.000 euro worden berekend op basis van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,–. Voor alle vorderingen boven de 25.000 euro gelden de wettelijke regels met betrekking tot de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende Besluit. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

5.5 Indien Almotion hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dan de in artikel 5.4 genoemde kosten, is Koper de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan Almotion.

5.6 Almotion is gerechtigd om uitvoering van de Diensten, al dan niet tussentijds, op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden dan wel zekerheden te verlangen indien Koper niet tijdig en/of volledig heeft voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 5.3.

5.7 Een betaling door Koper strekt eerst tot voldoening van de vervallen rente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen betalingen in mindering op de hoofdsom.

5.8 Een beroep op garantie of tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Almotion.

5.9 Indien in de financiële positie van Koper na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Almotion gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst/ te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Almotion op Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.10 De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar zijn in de volgende gevallen:

 • indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard,
 • indien hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder
  curatelestelling aanhangig is gemaakt.
 • enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of andere bezittingen van
  Koper wordt gelegd.
 • bij overlijden van Koper.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten heeft plaatsgevonden, blijven geleverde materialen eigendom van Almotion.

6.2 Koper is niet bevoegd de Producten van Almotion te verpanden of enig ander zekerheidsrecht hierop te vestigen zo het volledige eigendom nog niet is overgegaan op Koper.

6.3 Koper is verplicht zich gedurende het eigendomsvoorbehoud naar buiten toe te presenteren als houder van het Product en dienst zich met betrekking tot het Product als goed huisvader te gedragen.

6.4 Koper verplicht zich te allen tijde de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan te merken als het eigendom van Almotion en medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Almotion ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil treffen.

Artikel 7 Rechten en verplichtingen

7.1  Almotion is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan door of aan de door Almotion geleverde Producten, indien de koper zonder goedkeuring van Almotion wijzigingen heeft aangebracht aan het product.

7.2 Almotion levert alleen componenten voor de machinebouw als niet voltooide machine. De componenten werken nimmer geheel zelfstandig en zijn bestemd voor de toepassing in de machinebouw. Almotion is daarom niet aansprakelijk voor een verkeerde toepassing/inbouw van de componenten.

7.3 Indien is overeengekomen dat Koper de goederen ter plaatse van de Almotion dan wel ter plaatse van de Koper of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.

7.4 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8 Rechten en verplichtingen

8.1 Reclames op geleverde gebruikte goederen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Almotion niet in behandeling genomen en Almotion is ter zake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook. De bepaling in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.

8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is Almotion niet verplicht reclames in behandeling te nemen die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen 14 dagen na de datum van zijn factuur, dan wel binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.

8.3 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van diezelfde overeenkomst.

Artikel 9 Niet toerekenbare tekortkomingen in nakoming

9.1 Als niet toerekenbare tekortkoming in nakoming zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Almotion, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of bemoeilijkt, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen: waterschade, pandemieën, brand of stakingen bij Almotion en/of haar toe leveranciers, gebrek aan, of vertraagde of beperkte levering van benodigde of bestelde grondstoffen, hulpstoffen, materialen, brandstoffen of onderdelen, storingen met betrekking tot door Almotion bij de werkzaamheden te gebruiken al of niet in eigendom toebehorende technische installaties en/of machines, de levering van energie of water.

9.2 Ingeval van niet toerekenbare tekortkomingen in nakoming zal de Koper aan Almotion nog gedurende een maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven de overeenkomst uit te voeren. Indien de niet toerekenbare tekortkoming in nakoming aanhoudt en ook de uitvoering van overeenkomst na een maand niet mogelijk is, hebben de partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 10 Levertijd en vervoer

10.1 De overeengekomen levertijd betreft een indicatie en vormt geen fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anderszins is overeengekomen. Indien Koper bekend raakt met omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, wordt dit door Koper zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Almotion bericht.

10.2 Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, dient Koper Almotion bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen.

10.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit Almotion tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

10.4 Almotion heeft het recht gereed zijnde Producten die door oorzaken onafhankelijk van haa niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had d levering plaatsgevonden

10.5 Almotion levert ex works aan Koper. Het risico op schade, verlies en/of vertraging van verzending ligt volledig bij Koper. Almotion kan door Koper nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en of vertraging tijdens of als gevolg van verzending / transport.

10.6 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt Almotion zich het recht voor, de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Koper.

10.7 Tenzij Koper Almotion tijdig verzoekt de Producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.

10.8 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegelstations en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van Koper.

10.9 Indien Koper het Product niet op de afgesproken leverdatum in ontvangst neemt of deze anderszins niet geleverd kan worden door omstandigheden die aan Koper te wijten zijn, komen de daardoor noodzakelijk geworden kosten van retourzending en/of opslag voor rekening van Koper.

Artikel 11 Annulering

Bij eenzijdige annulering door Koper is deze een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 50% van hetgeen Koper bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Indien het werkelijke schadebedrag van Almotion het percentage van 30% overstijgt, is Koper gehouden de daadwerkelijke schade te vergoeden.

Artikel 12 Tarieven

12.1 Kennelijke of overduidelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Almotion worden gecorrigeerd. Eventuele bijkomende kosten worden schriftelijk aan Koper medegedeeld.

12.2 Kosten voor begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. worden door Almotion niet in rekening gebracht indien op grond daarvan opdracht is verleend. In het geval géén opdracht wordt verleend, is Almotion gerechtigd de kosten van het maken van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. wel in rekening te brengen.

12.3 De door Almotion genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Almotion het recht die verhogingen aan Koper door te berekenen.

12.4 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende, en op verandering in de wisselkoers van de euro de buitenlandse valuta waarin Almotion de goederen heeft gekocht.

Artikel 13 Garantie en aansprakelijkheid

13.1 Almotion staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften voor normaal gebruik.

13.2 Almotion geeft 6 maanden garantie op het Product bij normaal gebruik van het Product gebaseerd op een machinegebruik van niet meer dan 40 uren per week. Indien de machine meer dan 40 uren per week in gebruik zijn, wordt de garantie met het percentage van overschrijding van deze 40 uren per week verkort. Gebreken die voortkomen vanuit invloeden van andere onderdelen/krachten uit de machine, vervuiling en/of andere gebreken waar Almotion geen invloed op heeft of had kunnen hebben, zijn uitgesloten van de garantie.

13.3 De garantie gaat in op de datum van levering van het Product. Indien Koper zonder toestemming van Almotion het Product aanpast of voor een ander doel inzet dan vooraf besproken, vervalt de garantie.  

13.4 Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient Koper, op straffe van verval van enig vorderingsrecht, binnen 2 weken na kennisname van het gebrek of binnen 2 weken nadat Koper op de hoogte had kunnen zijn van het gebrek, schriftelijk te klagen bij Almotion.

13.5 Ieder recht op garantie vervalt indien:

 • Het opgeleverde onoordeelkundig is gebruikt of Koper, zonder toestemming van Almotion, derden werkzaamheden laat verrichten aan het opgeleverde;
 • Koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Almotion niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
 • Schade is ontstaan door het verkeerd inbouwen van het Product in een machine;
 • Schade is ontstaan door chemische aantasting, niet redelijk onderhouden c.q.
 • Schade is aangebracht door handelingen van andere personen/bedrijven dan                         Almotion;
 • Schade is ontstaan door dieren, vandalisme, diefstal en molest;

13.6 Indien komt vast te staan dat een klacht/schade ongegrond is, komen de daarmee gepaard gaande kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Koper.

13.7 Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van/door Almotion verricht worden.

13.8 Almotion geeft slechts vrijblijvend advies over de door haar te leveren Producten op basis van de door de Koper verstrekte informatie, maar is uitdrukkelijk geen engineer of machinebouwer. De verantwoordelijkheid voor de juiste technische toepassing ligt altijd bij Koper en dient door Koper gecontroleerd te worden. Almotion heeft hier geen enkele verantwoordelijkheid in. Almotion is daarom nimmer aansprakelijk voor niet passende /onjuiste adviezen over de technische toepassing / werking van de componenten in machines en de hieraan verbonden gevolgen of slijtages.   

13.9 Almotion is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Almotion is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.10 De aansprakelijkheid van Almotion voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van klanten van Koper is uitgesloten.

13.11 De aansprakelijkheid van Almotion wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de koopsom van de in de Overeenkomst genoemde bedragen van het betreffende Product. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Almotion meer bedragen dat het bedrag dat door de assuradeur van Almotion wordt vergoed.

13.12 In geval van enige aanspraak van derden jegens Almotion uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van Almotion, zoals omschreven in de leden 9 en 10, evenzeer. Koper vrijwaart Almotion van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).

13.13 Bij levering ingeval van doorverkoop van door anderen dan Almotion geproduceerde of geleverde goederen, geldt de garantie zoals door de toeleverancier van Almotion wordt gehanteerd. Almotion zal in dit geval de goederen ter beoordeling aanbieden aan de toeleverancier en de door de toeleverancier aangeboden garantie in gelijke vorm aanbieden aan de Koper. Koper kan nimmer een betere of hogere garantie eisen van Almotion.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Almotion is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst welke wordt verhinderd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan (i) overmacht van toeleveranciers van Almotion, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Almotion zijn voorgeschreven, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) oorlog, (v) staking en werkbezetting, (vi) algemene vervoersproblemen, (vii) niet beschikbaarheid van nutsvoorzieningen.

14.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd of als vaststaat dat deze van blijvende aard is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, mits zulks schriftelijk geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan direct worden betaald.

Artikel 15 Verwerking persoonsgegevens

15.1 Almotion verwerkt de door Koper verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

15.2 Koper/betrokkene is gerechtigd informatie te verzoeken over de verwerkte gegevens. Deze zal voortvarend worden verstrekt. Almotion zal Koper/betrokkene z.s.m. informeren in geval van een inbreuk (datalek) of als er sprake is van andere omstandigheden die persoonsgegevens van Koper betreffen.

15.3 Koper garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt, zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Almotion.

15.4 Wanneer een derde persoonsgegevens verwerkt van en/of in opdracht van Almotion bij het uitvoeren van werkzaamheden zal Almotion hiervoor een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde. De privacyverklaring van Almotion is dan ook voor deze verwerker van toepassing.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze overeenkomst en alle daar uitvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2 De partijen zullen hun geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst die met elkaar zijn gesloten, eerst zelf onderling proberen op te lossen en zich hiervoor tot het uiterste hebben ingespannen.

Almotion B.V. is not an authorized distributor or representative of the products featured on this website. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners. All rights reserved.
Copyright © 2024 Almotion lineaire geleiding